LÄS SENASTE AVSNITTET

Politiska händelser i Thailand 2020 (del 1)

  1. Den thailändska premiärministern skall avgå
  2. En ny konstitution
  3. Reformering av Monarkin

Ovan är 3 krav från demonstranterna i Thailand idag som har som främsta mål att få till en verklig förändring genom att fokusera på att dra upp rötterna till diktaturens arv, som i sig är en grogrund för korruption och ett av de största problemen och ett hinder för att ge den thailändska befolkningen ett gott och värdigt liv i grunden. Kraven är tydliga och jag behöver inte förklara vad de vill ha, utan jag kommer att berätta ursprunget till protesterna, och varför de ställer dessa krav. Jag kan inte berätta hela historien i detalj från långt bak i tiden, men ska försöka berätta huvudhistorien och speciellt det tredje kravet om en reformering av monarkin. Ett krav som aldrig tidigare i Thailands historia har förts fram så tydligt.

Viktiga händelser relaterade till politik i Thailand har skett många gånger tidigare, oavsett om det är krav på demokrati, statskupp eller uppror. Men jag kommer att nämna fem viktiga historiska händelser som blivit viktiga för demonstranterna och spelar en stor roll för dagens protester.

Den thailändska politikens historia som det thailändska folket har matats med och de faktiska sanningar som nämnts av demonstranterna, är olika. Jag kommer därför att berätta om händelserna genom att jämföra dem; vad thailändare har lärt sig i skolan och genom nyheter, med den verklighet som demonstranterna refererar till baserat på de bevis de har.

 

Händelse 1: ändring av statsskick från absolut monarki till demokrati (A.D. 1932 / B.E. 2475)

Denna förändring var en revolution. Den första i Thailand, som då hette Siam, och hade varit monarki under nästan 800 år. År 1932 var Rama VII kung, var riktiga namn var Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Prajadhipok Phra Pok Klao Chao Yu Hua. (Den nuvarande kungen är Rama X, och alla kungar ända från Rama I är släkt med varandra.)

Revolutionsidén lanserades av “Khana Ratsadon” (Folkets parti (คณะราษฎร)), som blev det första politiska partiet i Siam. Tankar om en revolution började hos en grupp studenter som fick stipendier för att studera i väst, speciellt i Frankrike. “Khana Ratsadon” leddes av Pridi Banomyoung (som anklagas för kung Rama VIIIs död, vilket jag kommer att berätta mer om i nästa del), Plaek Phibunsongkhram, en relativt liten grupp civila och några militära ledare. Med mindre än en hundradels styrka var de tvungna att göra en genomarbetad plan i hemlighet som bl a innehöll tricks för att samla militärerna som var tänkta att användas som förhandlingsstyrka. Dagen D samlade de alla soldater från de olika enheterna och lät dem förstå att ett uppror var förestående. Vissa medlemmar i ”Khana Ratsandon” gav order till soldaterna att delta i en planerad träning. Allt hände väldigt snabbt och samtidigt befann sig kungen i Hoa Hin och inte i Bangkok.

.

Revolutionen 1932 resulterade i en nästan oblodig övergång av Siam från en konstitutionell monarki till införandet av demokrati. Därefter bjöd “Khana Ratsadon” in samma kung och bad honom bli kung under den nya demokratiska konstitutionen.

Detaljerna kring dessa händelser förmedlades på ett annorlunda sätt…

 

Politiska händelser i Thailand 2020 (del 2)

Thailändsk historia enligt historialektioner  
Historielektionen berättar att thailändska kungar, särskilt Rama V till Rama VII, alltid insett betydelsen av demokrati och att orsaken till att den ännu inte blivit införd är att man velat fokusera på förberedelsen till en gradvis övergång till demokrati för att skapa stabilitet.  

Bevis på kungarnas krav på att utveckla och förändra landet för att förbereda sig för en demokrati; 

Förändringar år 1868 - 1910

Under denna period styrdes landet av Rama V. Kungens huvudmål under den tiden var att anpassa sig till världens möjligheter och var medveten om farorna med kolonialism som expanderade under den tiden. Därför försökte Rama V förbättra regimen och utveckla allmännyttan för att bli effektivare. Detta, förutom att det nämns vara en del av förberedelserna för anpassning till demokrati, är viktigt för kunglig aktivister då det säkerställde att Thailand förblev ett självständigt land. Kung Rama V genomförde/införde bl a; 

Avskaffandet av slaveri: (1868 – 1905)
Vid den tiden fanns det slavar i Thailand, motsvarande mer än en tredjedel av landets befolkning. Därför hade det gjorts en gradvis avskaffande av slaveri. Eftersom landet använt slaveri under lång tid avsåg Rama V att befria slavarna stegvis (för att inte orsaka konflikt från slavarnas ägare och för att förbereda slavarna på ett fritt liv). En lag infördes om att minska slaveriet fr o m år 1868 och vara fullt avskaffat år 1905. 


Telegraf: 
Konstruktion av landets första telegrafkabel, 1875 


Porto: 
Etablerade den första posttjänsten 1881. 


Telefoni: 
Försvarsministeriet introducerade telefonen, som blivit en modern kommunikationsteknik, och provades första gången år 1881. 


Omvårdnad och folkhälsa
: Konventionella behandlingar var föråldrade och underlåtenhet att hjälpa människor i tid förekom, vilket orsakade många dödsfall i epidemier. Därför gav Rama V sina tillgångar som startkapital för att bygga det första sjukhuset. Det öppnades för allmänheten år 1888. 


El: 
I Rama V:s långsiktiga vision var el en mycket viktig och användbar energiform. År 1890 grundades det första kraftverket. 


Transport och kommunikation
: Den första järnvägen i Thailand byggdes 1891. 


Lagar
: Många lagar vid den tiden var mycket föråldrade, eftersom de hade använts oförändrade sedan regeringstiden för kung Rama I utan att anpassas med tiden. Detta använde utlänningar som ursäkt för att dra nytta av Thailand när det gällde att göra ett fördrag om domstolsärenden som inte tillät utlänningar att delta i thailändska domstolar, genom att inrätta en konsulär domstol för att pröva utlänningsfall. 

Därför beställde kungen skapandet av en ny lag som skulle vara i linje med det nya samhället. 1897 grundades den första juristskolan i Thailand, att vara en viktig plats att få fram jurister med kunskap för att utveckla landet. 

Förändring och utveckling av valutasystemet
1874 började kungen att tillverka sedlar, kallade Ath, men dessa användas endast i ett år eftersom allmänheten inte ville använda dem. År 1898 producerades de första riktiga sedlarna. 


Utbildning/
 Uppfostran 
Hans höghet intresserade sig för en ny typ av studier. På den tiden bedrevs de flesta studier i templen. När skolor byggdes och utbildning utvecklades var det en indikation på en kulturell boom. Därför var Kungen nöjd med bygget av den första kungliga skolan år 1901. 

Förändringar år (1925 - 1935)

Under denna period styrdes landet av Rama VII. Historien säger att kung Rama VII alltid hade varit intresserad av och studerat demokrati. Dessutom skickade han sina barn och thailändska stipendiestudenter att studera i utvecklade länder såsom Tyskland, England och Frankrike 

Dessutom hade Rama VII redan utarbetat ett utkast på en ny konstitution. Han väntade bara på att landet skulle vara klart och redo, särskilt att de skulle förstå vad demokrati innebär och hur man följer systemet i ett demokratiskt land. Förändringen av styrelseskicket skedde sedan gradvis och det är det som bekräftar varför Rama VII tillåts att ta makten utan att slåss eller förlora livet. Det var eftersom kung Rama VII redan var fast besluten att ändra sitt styre. 

Sammanfattning av historielektionen
 • Kung Rama VIIberömdes för att ha lagt grunden till den thailändska konstitutionen och ses som regeringsfader i thailändsk politik. 

 • “Khana Ratsadons” 1932-revolutionen anses vara en viktig händelse i thailändsk 1900-tals historia men det var ett misstag som gjorde Thailand var tvingas att gå över till demokrati när det inte var redo. Särskilt förståelsen förinnebörden av ett demokratiskt system. Det inledde en rivalitet mellan det civila samhället, militären och politikerna för att nå kontroll av Thailands regering, och det har orsakat den politiska instabilitet vi ser i det moderna Thailand. “Khana Ratsadons” handlingar har i historien kallats “Tidigt moget/ tidigt ruttnat”.  


Tidigt moget/ tidigt ruttnat (ชิงสุกก่อนห่าม), thailändskt ordspråk/Thailändska idiomer;
Avser ett pars handlingar, vilka ännu inte är redo att ha ett djupt förhållande med varandra, t.ex. pga ålder eller innan de gift sig. Detta uttryck hänvisar ibland till en handling som händer för tidigt. 

 

***Med tron att Rama V är en av de kungar som bidrog med mest utveckling och tog med välstånd till landet, gjorde landet till ett självständigt land och avskaffade slaveriet, vilket fick de flesta thailändare att bli fria. Därför har några thailändska butiker Rama V:s tavla för att det skall ge välstånd till butiken. 

Varför demonstranter, vissa historiker och statsvetare/politisk forskare som studerar thailändsk politik ser den officiella historien som en förvrängd historia. 
Felaktig framställning är inte bara en lögn eller en falsk historia. Demonstranterna anser att den officella historiebeskrivning inte tar hänsyn till eller skildrar alla parter och ur flera perspektiv. Det skrevs istället som ett drama. Man valde att nedteckna några berättelser och försköna dem för att avsluta med ett bra slut med den ena sida som historiens hjälte. Den andra parten i historien är den skyldige.  Essensen som thailändarna har lärt sig är att “Khana Ratsadon” (Folkets parti), gjorde förändringen i för tidigt. 

Händelserna och anledningarna till att den officiella historien ses som en förvrängd historia. 

Saknade detaljer
 1. Detaljer, perspektiv och koncept/begrepp från partierna “Khana Ratsadons” saknas.
  Historien berättar om att “Khana Ratsadons” ville att Siam skulle bli en demokrati för att landet skulle blomstra likt västländerna. Detta är något som redan har planerats och förberetts att göra. Men historiebeskrivningen nämner inga detaljer kring hur “Khana Ratsadons” tror att Siam kan utvecklas för att bli bättre. Vad som är skillnaderna och vad som utvecklas långsammare i landet, och vad “Khana Ratsadons” vill ändra och för vem?  Vilka perspektiv och koncept/begrepp hos “Khana Ratsadons” som saknades såsom.  

  • Ett perspektiv från jämförelsen mellan Thailand och västländerna vid den tiden.
   Begreppet av “Khana Ratsadons” -gruppen 1932 kom från studenter som fick stipendium för att studera i Paris. Det är 1920-talet och Frankrike utvecklar sitt land efter första kriget. Khana Ratsadons inser att Thailand ligger decennier efter i utvecklingen jämfört med de västerländska länderna; 

Folkets kunskap och rättigheter 
PARIS: Människor har yttrandefrihet dvs rätten att fritt uttrycka sig i tal eller skrift.. Det finns utbildning för alla så väldigt få kan inte läsa. 

SIAM Centralt styrt och med Kung som har beslutsmandat vilket bromsar landets utveckling. Det finns skolor, men bara i några viktiga och stora städer. Syftet med dem är att utbilda statliga tjänstemän för arbete med regeringen, inte för att allmänheten skall lära sig läsa och skriva. Vilket gör att en stor del av populationen är analfabeter. Men om allmänheten vill klaga på något måste man lämna in en skriftlig begäran och måste gå igenom flera instanser tills ärendet behandlas. Om anmälan är orealistiskt skriven p g a bristande skrivkunskaper kan den komma att hanteras som en falsk anmälan. 

 

Att vara ett industri-eller jordbruksland 
PARIS: Ett industriland som kan generera stora inkomster för sitt folk. 

SIAM: Det finns bara en välmående punkt, huvudstaden. Landet är ett jordbruksland och befolkningen har mycket liten inkomst. Ännu viktigare är att de flesta av befolkningen inte har sin egen mark. De som äger marken är eliten. Att försörja sig är svårt men folken har en skyldighet att betala skatt, om de inte kan betala, kommer deras egendom att förverkas eller så får de arbeta för staten istället. 

  • Ändringens mål som fokuserar på folks intressen och möjligheter till framsteg för regeringstjänstemän.
   De allmänna tjänstemän som inte hade några blodsband med kända familjer samt medelklassen hade ingen möjlighet att gå vidare i sitt arbete. Elitsoldater eller de välbärgade, är bara de som har en släktlinje till den ursprungliga elitfamiljen. “Khana Ratsadons” såg därför behovet att ändra systemet till förmån för folket i allmänhet.  Enligt “Khana Ratsadons” ord: ”Vi kan inte låta en grupp av en familj styra hela landet”.    

 •  
 1. Tillkännagivandetav “Khana Ratsadons” och de sex principerna (som, förutom att inte visas i historielektionerna, också blivits förbjudna dokument) 
  Efter revolutionen 1932 tillkännagavs “Khana Ratsadons” tillsammans med deras sex principer. Deklarationen beskrev; vad de har gjort, vad de kommer att göra, varför, för vad och för vem. Och de sex principerna, vilket är som ett löfte av regeringen att göra för folket. De sex principer skiljde sig från hur det var före revolutionen, då regeringens fokus låg på att skapade roller och plikter för folket. De skulle känna sig tacksamma och veta vilken roll de hade för att återbetala till landet (staten). 

De sex principerna enligt följande: 

  1. måste upprätthålla landets oberoende på ett säkert sätt i alla former inklusive politiskt, rättsligt och ekonomiskt, etc.

  2. måste upprätthålla allmän säkerhet i landet och kraftigt minska brottsligheten,

  3. måste förbättra folkets ekonomiska välbefinnande genom att den nya regeringen skapar sysselsättning för alla och utarbetar en nationell ekonomisk plan.

  4. måste ge folket lika rättigheter (så att de av kungligt blod inte har fler rättigheter än folket i allmänhet).

  5. måste ge folket frihet, i den mån detta inte strider mot ovanstående fyra principer.

  6. måste ge folket utbildning.

 

“Khana Ratsadons” tillkännagivande nr 1, som troligen skulle anses vara förtal av kungen om det uttalats eller publicerats idag. Klick för att läsa mer 

 

Tillkännagivandet med de 6 principerna av “Khana Ratsadons” lästes upp den 24 juni 2020 vilket kommer att berätta om i nästa avsnitt. 

 

 1. De som var med “Khana Ratsadons” glömdes bort i den officiellahistorieberättelsen. 
  Det fanns mer än tusen studenter som fick stipendier för att studera utomlands under den tiden, men bara sju av dem såg och vågade göra skillnad för Thailands regering. Förutom det omnämns inget positivt om dem. Istället spelar de rollen som skurken och förstöraren. Bara två av de hade en roll senare, och blev kända för thailändare i andra sammanhang. De flesta thailändarna känner knappt hjältarna från den politiska förändringen 1932. 

 

Studien på konstitution som var utarbetad

Som historien säger utarbetade Rama VII en ny konstitution och var beredd att ändra regeringssystemet. När den studerades av sakkunniga personer, fann man att den fortfarande gav kungen  makt.   

Studie av landets förändring 1868 – 1935

Frågan uppstår om de var beredda att ge folket demokrati eller inte. Om man räknar tiden med kung Rama V – Rama VII är 67 år och om det fanns förberedelser för förändringen, borde det finnas ett omfattade utbildningssystem. Vilket är viktig för att utbilda människor. Det fanns inte ens främjande av frihet för folket. Istället fanns det kontroll över media och snedvridmimg sanningen. 

En bok skriven av en japansk ambassadör.

En av böckerna som demonstranter har studerat.  

Bokbeskrivning: Denna bok, “Memoarer av japanska ambassadörer som bevittnade revolutionen 1932, revolutionen och förändringarna i Siam”, är ett protokoll över revolutionen 1932 presenterad av “Yasukiji Yatabe”, den japanska ambassadören som utförde var diplomat i Siam vid den här tiden. En person som skulle kunna kallas en “medlare”, som har ett bra förhållande med både cheferna, regeringstjänstemännen och ledarna för Folkkommittén “Khana Ratsadons”. Som ger information, åsikter och kritik av händelserna före revolutionen Efter kaoset som följde revolutionen fortsatte han att följa regeringsbytet på ett neutralt sätt. Snarare än att försöka bedöma händelser i svartvitt  

Exempel från boken; ”Siameser har aldrig fått politisk utbildning. Ingen yttrandefrihet. Om det inte blir revolution utan de måste vänta på hans majestät kungen och den gradvisa politiska reformen skulle de få vänta ytterligare hundra år, då kommer det aldrig att lyckas” 

Författaren : Yasukiji Yatobe 
Thailändsk översättare : Eiji Murashima, Nakarin Mektrairat 

Klicka för att se webbplatsen för bokförsäljning

Sammanfattning av demonstranternas perspektiv om den officiella thailändska historien: 
Demonstranterna tycker att thailändsk historia är skriven för att thailändarna ska känna tacksamhet inför nyttan med landets högsta institut, som äger landet och som styrt landet med hängivenhet, uppriktighet, rättvisa, vänlighet och kärlek som en far som älskar sina barn. De har också utvecklat nationen mot välstånd och gett thailändare ett bra liv. Den officiella historien lär också folk att vara tacksamma för vad det de har fått. Historielektionerna genomförs i samband med att alla elever står rakt framför den nationella flaggstången för att visa respekt och sjung nationalsången medan studentrepresentanter hissar flaggan till toppen av flaggstången och sen får de lyssna på instruktioner varje dag innan de går in i klassrummet. Thailändare har lärts att förstå att det de respekterar är meningsfullt, och alla måste älska, vårda och vara stolta över det. Den nationella flaggans färg uppfattar alla väl; rött är nationen, vitt är religion. och blått är kungen. 

Enligt demonstranternas är historielektionernas syfte att lära thailändare och få folket att tro att de är lyckliga människor i ett land med överflöd, frihet och självständighet och med en härskare som älskar dem i ett demokratiskt system. Dessutom skapas det en ram för att folket inte skall uppmärksamma det som ligger långt borta. Och särskilt undvika att tala eller jämföra Thailand med möjligheterna i de utvecklade länderna i väst.  

Dessutom tror demonstranterna att de flesta thailändare tar till sig de roller och ansvar som regeringen satt upp genom lektionerna samt följa det tills det gav ett socialt värde. Dessutom är det mer effektivt när det fungerar med thailändska ordspråk, läror och idiom. Läror som alla thailändare känner till väl är t ex “vuxna badar i varmt vatten innan” som betyder “vuxna eller en person som är född först har mer erfarenhet än barn eller de som är födda senare” och liknande aforismer som “följ en vuxen, hunden biter inte” som betyder att följa en vuxen eller en erfaren person, eftersom det är säkert. Detta gör att många thailändare gjort som tidigare och glömt bort att ifrågasätta de många roller som de . Till exempel respekt och hälsning framför flaggstången i samband med nationalsången och lyssna på instruktioner innan de går i klassrummet, vilket gör att många barn svimmar på sommaren av värmen. Elevernas frisyr måste följa elevreglerna och de som inte följer det straffas, vilket skadar många studenter som kräver att de inte ska behöva klippa sig.  

Demonstranterna tror att det finns många fler roller som dolde sig i de thailändska lektionerna i synnerhet och i utbildningssystemet i allmänhet. De tror att allt detta är hur regeringen har skapat en konceptuell ram för det thailändska folket att lyda och följa vad regeringen vill, vilket demonstranterna anser är i konflikt med ett demokratiskt system som thailändare tror att det faktiskt finns i landet.  

*De flesta thailändare kallar 1932 års revolutionshändelser för “Khana Ratsadons” 2475 (2475 : Song Chi Jed Ha) 

Vad hände efter incidenten 1932?

Bara ett år efter förändringen inträffade en statskupp. Kuppen underlättade och gav mandat till de tidigare härskarna, före revolutionen. (Och efter det har det skett många förändringar i den thailändska politiken). Efter ytterligare nio år (1941) abdikerade Rama VII. Rama VIII (kung Ananda Mahidolblev kung vid 9 års ålder. Han regerade i 12 år innan han blev skjuten till döds. Den 8:e Rajaloms död är ett mysterium för det thailändska folket. De som levde eller jobbade nära händelserna fick inte berätta någonting. Historierna som thailändare hört förvrängdes och lagen som förbjuder att prata illa om kungen infördes och användes. Trots att det var en kung som dog finns det inget säkert svar på vem som gjorde det. 

Läs mer om Rama VIII Ananda Mahidol – Wikipedia 
Läs mer om Rama VIIIs död Who Killed King Ananda? – WSJ 


Pridi Banomyongs historia vid tiden för Rama VIII:s död
Pridi Banomyong var en av viktigaste revolutionära “Khana Ratsadons”-ledarna 1932. UNESCO har antagit en resolution som förklarar honom vara en av de mest betydelsefulla människor i världen. Pridi är född och uppvuxen i en bondefamilj. Han hade stor kärlek till demokrati och strävade efter att skapa lycka och välbefinnande för folket. 

Han hade möjlighet att komma nära kung Rama VIII och utnämndes till premiärminister under kungen. Men han hade ännu inte inrättat kabinettet. Kung Rama VIII blev skjuten till döds vid en senare tidpunkt. Och pga att händelsen är så omgärdad av mystik har även Pridi Banomyong varit misstänkt för brottet. 

Pridi Banomyong tog sin tillflykt i Folkrepubliken Kina i 21 år och i Frankrike i 13 år innan han dog den 2 maj 1983 vid en ålder av 82 år av en en hjärtinfarkt medan han satt och skrev. Hans begravdes med värdighet och enkelhet på Père Lachaise-kyrkogården i Frankrike. En kyrkogård för viktiga personer. 

1946 steg den nionde kungen upp på tronen och stannade där i 70 år, till 2016. De fyra andra viktiga händelser som de nuvarande demonstranterna har nämnt har inträffat under kung Rama IX. 

 

Ytterligare avsnitt  

 • Rama V är far till Rama VI, VII (Rama 6 är storebror), är farfar till Rama VIII och IX. (Rama VII är farbror till Rama 8, Rama 8 är storebror till Rama IX).

Politiska förändringar i Thailand från 1932

Läs mer om;

Revolutionens förhållande till dagens demonstrationer – 89 år senare

Demonstranter 2020 såg att, trots det framgångsrika maktövertagandet och regeringsförändringen 1932 och även om mer än 80 år har gått, har landets överhöghet faktiskt verkligen inte tillhört det riktiga folket. Enligt deras perspektiv har Thailand aldrig haft verklig demokrati under en lång tid. Även om i historielektionerna, ljud via radio-program, TV-program om vilka kungliga plikter som utförts, som thailändare får kolla varje dag efter nyheterna före lättsammare program, t ex dramaserier, till och med religiösa läror, thailändska ordspråk och uttryck, har talats och lärts ut till thailändare att “vara stolt över att vara thailändsk, oberoende och att leva i frihet och demokrati”. 

Demonstranterna respekterar och berömmer “Khana Ratsadons” och räknar “Khana Ratsadons” uppdrag som sina uppdrag. De har kallat sig själva ättlingar och blodslinjen för “Khana Ratsadons” och kommer att samordna uppdraget att reformera regeringen för att kungen ska lyda under den verkliga konstitutionen och lagen. 

Den 24 juni 2020, som är årsdagen för 1932-revolutionen, organiserade representanter för demonstranterna en aktivitet för att läsa tillkännagivande av “Khana Ratsadons” nr 1 (original 1932) vid demokratimonumentet. Personen som fisk uppdraget att läsa tillkännagivanden var klädd som en soldat vid tiden runt 1932. Det började kl. 05:23, samma tid som “Khana Ratsadons” representant läste för 88 år sedan.  

Läs mer om; 

Thailand: Pro-democracy activists mark Siamese revolution anniversary | News | DW | 24.06.2020 

Pro-democracy protests mark anniversary of Thai revolution (nst.com.my) 

Plans in Motion for June 24 Commemoration, Activists Say (khaosodenglish.com) 

Thailand pro-democracy protesters mark end of absolute monarchy | Reuters 

Thai Democracy Monuments Are Disappearing, but Activists Are Protesting and Demanding Reforms of the Monarchy (foreignpolicy.com) 

The history and significance of the Khana Ratsadon memorial plaque (nationthailand.com) 

Wikizero – People’s Party (Thailand) 

Demonstranterna syn på folket på den andra sidan

De flesta av demonstranterna, särskilt de som har studerat historien i detalj, tror att många på motsatt sida är en grupp människor som har blivit en statlig produkt. Information som folken får är bra saker, utvalda av regeringen och landets högsta ledare. Till och med de olika förbudslagarna gör det svårt för alla att få höra deras misstag (förutom landets dåliga ekonomi), även om de är sanna . Många thailändare är fortfarande fångade i regeringens fälla, lurade att tro att de bor i ett fritt och demokratiskt land. 

Bilden av den högsta institutionen är för de flesta en speciell person. Och det glöms bort att en människa är bara en människa, och om man gjort fel så är man en förövare. En person som bara agerar utifrån sina egna intressen och inte tar hänsyn till sina medmänniskor, är en självisk person. Att spela rollen som bra och snäll för att dölja en brutal verklighet är en bedragare.  

Några demonstrationsledare vill förklara och resonera med den motsatta sidan och till och med många fler thailändare som inte är säkra på vilken sida de ska välja och väntar på information och förklaringar. Demonstrationsledare kräver att lag 112 skulle upphävas och många gånger kräver de att de skulle få möjlighet att använda TV för att meddela sina perspektiv. Speciellt deras begäran nr 3, att de vill reformera Monarkin, men det som förmedlas mot allmänheten är att demonstranterna vill avskaffa och annullera Monarkin. Förutom det innästlar man hos människor tanken att tal om ett korrupt land drar skam över nationen (även om det är sant). De som gör det är nationens fiende, älskar inte landet, skämmer landet och bör inte bo i landet. 

Det finns många thailändare som lever i politisk exil utomlands där Thailands lagar inte når dem. De försöker förmedla sitt budskap genom sociala medier. De hoppas att andra thailändare kommer att förstå sanningen, enligt deras uppfattning. 

Några av TV-kanalerna följer regeringens politik. Och även om vissa TV-kanaler vill leverera riktiga nyheter till folket finns det finns lagar som kontrollerar dem. Det var ett debattprogram där företrädare för båda parter var med för att försöka hitta en lösning på thailändsk politik tillsammans (i strid mot lagen). Flera gånger har de som representerar demonstranternas sida varit lugna och försökt kontrollera sitt humör och lyssna på tankarna från den motsatta sidan för att förklara och resonera. Men många gånger visar motsatta sidan starka känslor och kommer med svårförståeliga skäl för sin sak. 

Upload Image...
Demonstrationernas nuvarande status

Före slutet av 2020 nämnde en representant för demonstranterna att man planerade för starten av 2021. De hade för avsikt  att uppmana att politiska flyktingar skulle få återvända till Thailand. Men evenemanget började relativt tyst. Beroende på att många demonstranter, särskilt protestledarna, arresterades enligt lag 112, och regeringen resonerade att demonstrationerna utgjorde en risk pga covid-19-situationen. Innan en av protestledarna arresterades meddelade hen att de skulle samla upp till 2 miljoner demonstranter och trodde att det kunde vara ett fredligt sätt att störta diktaturen. Dessutom meddelas det att de skulle återförenas igen den 10/2. När det inte finns några protestledare så ställs frågan om folk fortfarande kommer att mobilisera sig.  

Fram till den 2/10 visar det sig att ett antal människor har samlats vid den utsatta tidpunkten utan ledarna. I detta möte deltog även personer från grannlandet Burma som krävde att de avvisade juntan. Thailändarna uppmanade till frisläppandet av deras demonstrationsledare och att upphäva lag 112. Både burmeser och thailändare gick med i en pottknackningsaktivitet.  

Det finns många thailändska demonstranter som är glada för det burmesiska folket. Inte glad att deras land togs över av militären, men att de är enade över hela landet i motståndet mot diktatur. Till skillnad från dem finns det ett antal thailändare som uppmuntrar regeringen att använda 112-lagar för att arrestera dem.  

Demonstranter är känsliga för kravet på demokrati runt om i världen, även sedan nyligen i Burma. De har representanter för att uppmuntra varandra i vissa länder. 

Läs mer;

 

Lag 112 

  • Brott mot kungen av Thailand finns i strafflagen. Avsnitt 112 säger att “Den som förtalar, förolämpar eller gör ont mot kungen, drottningen, arvtagaren eller regenten ska straffas med fängelse i 3 till 15 år. “
  • Klick för att läsa mer
  • Thai woman jailed for record 43 years for criticising monarchy – BBC News. Klick för att läsa mer
  • läsa mer – Wikipedia
  • Lag 112 räcker för att upptäcka många fall. Men ändå etablerades andra lagar där syftet var att stänga vägen för även politiska partier som försöker tala sanningen om fel som regeringen begått. Läs mer

En del av meddelandet i brevet från fängelset skrivet av ledaren för de thailändska demonstranterna
Fängelset fängslade och tog friheten från oss. Men kan inte beröva drömmen om ett land med frihet och jämlikhet. Ett fängelse kan fängsla en regndroppe. Men kan inte hålla stormen. Vi tror på våra vänner och att vår fångenskap kommer att vara en del av räkningen. Och få oss att slåss igen.

Svårigheten i fängelset skulle vara svår att beskriva, men det är inte jämförbart med svårigheten för er som kämpar där ute. Vi här inne hoppas att vänner där kommer att bli stärkta i kampen, och vi lovar att behålla viljestyrkan att gå ut och slåss tillsammans igen.

“Låt det ta slut under vår generation”
16 februari 2021
Special Prison, Bangkok, Dan 2, Room 7
Klick för att läsa mer (på thailandska) 

Mina erfarenheter och tankar 
Naturligtvis skriver jag ”Politiska händelser i Thailand 2020” och därför berättar jag om demonstrationerna och delar med mig av demonstranternas perspektiv, vilket lätt kan tolkas som brott mot lagen i Thailand.

Personligen har jag varit öppen för att prata om politik med några thailändare från båda sidor. Thailändare vid demonstranternas sida har egna orsaker för att förklara demonstranternas tre krav och varför det tredje kravet, och förstå skillnaden mellan reform och att avskaffa Monarkin.  

När jag pratar med motsatt sida, får jag höra deras skäl. De uppskattar folks uppgift att vara thailändsk, att skydda sin nation, religion och kungen. De betonar sin kärlek till kungarna och kärleken som kungarna har för folket. De förstår att regeringens arbete misslyckats, men de håller inte med demonstranternas tredje krav. “Thailand styrdes lyckligtvis av kungarna under lång tid och det var omöjligt att ändra på det”. 

Jag tror att alla tror på sina egna tankar och övertygelser, och har egna argument att förklara det. Parterna är oense och argumenterar olika för sin sak. Jag önskar att denna händelse inte skulle kräva så många som offrade sig själv, som vid  tidigare liknande händelser, och att folket skulle kunna se poängen med problemet tillsammans för att lösa det tillsammans i fred. 

Revolutionen 1932 är en av de fem händelserna jag kommer att skriva mer om. Följ nästa del som berättar resten av händelserna och som berättar om vilka historielektioner från de händelserna som kommer att övertyga och ta demonstranterna tillbaka till 1932-punkten! 

Leave a Reply